Spring til indhold
Hjem » Oversigt over indtægtsstrømme

Oversigt over indtægtsstrømme

Indledning

MPO indhenter og udbetaler vederlag til musikproducenter fra mange forskellige områder, hvor der bruges musik og musikvideoer. Midlerne, som MPO fordeler, er modtaget fra 1) musikbrugere på baggrund af aftaler indgået af MPO og 2) andre forvaltningsorganisationer (f.eks. Copydan AV-foreningerne).

Denne oversigt har til formål at tilvejebringe et overblik over indtægtsstrømmene, der flyder gennem MPO og ud til musikproducenterne. Oversigten viser på hvilken baggrund midlerne modtages, og hvordan midlerne i sidste ende udbetales til de enkelte rettighedshavere.

Indledningsvis indeholder oversigten generel information, om hvilke og hvor mange midler der fordeles af MPO, hvilke rettighedshavere der modtager midler, hvordan midlerne fordeles og videreafregning af kunstnerroyalty. Dernæst indeholder oversigten en detaljeret kortlægning af de enkelte indtægtsområder.

Overblik

MPO udbetaler midler på følgende områder:

• Radio- og tv-stationers brug af musik og musikvideo
• Retransmission af radio- og tv-kanaler (Copydan Verdens TV)
• Brug i undervisning og i kulturlivet (Copydan AVU)
• Privatkopiering (Copydan KulturPlus)
• DR’s arkivmaterialer (Copydan Arkiv)
• Musikvideoer på VH1
• Musikvideoer på Uptown TV og Klassisk
• Ufordelbare midler

MPO fordeler som udgangspunkt vederlag til alle musikproducenter, uanset om man er medlem eller ej. På enkelte områder hvor midler er modtaget på baggrund af direkte aftaler mellem musikbrugere og MPO, vil der kun skulle fordeles til musikproducenter, som er medlem af MPO på tidspunktet for udlodningen, medmindre aftalen er indgået med såkaldt aftalelicens, hvorefter midlerne fordeles til alle relevante musikproducenter uanset medlemskab af MPO.

Af de modtagne indtægter i regnskabsåret 2022 angår knap 90 % samme rettighedsår. 2022-midlerne udgjorde ved udgangen af 2022 i alt 75,6 mio. kr. til fordeling til rettighedshaverne. Heraf udgjorde indtægterne fra Copydan AV-foreningerne samlet 69 % af indtægtsstrømmen, mens de øvrige indtægter stammede fra MPO’s direkte aftaler.

Indkomne rettighedsvederlag fordeles på baggrund af fordelingsnøgler fastsat af bestyrelsen og generalforsamlingen. Fordelingsnøglerne fremgår af MPO’s fordelingspolitik.

Musikproducenterne videreafregner kunstnerroyalty i henhold til aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.

Musikproducenterne har en forpligtelse til at betale royalties på de direkte aftaler, som MPO indgår. Denne forpligtelse gælder som udgangspunkt også for mandatområder, hvor andre kollektive forvaltningsorganisationer (f.eks. Gramex og Copydan) indgår aftalerne på vegne af MPO.

På nogle områder er der indgået overenskomst med DMF og DAF om betaling til kunstnerne, hvor overenskomsten træder stedet for musikproducenternes royaltybetaling. Dette gælder dog ikke for så vidt angår internationale kunstnere, da disse ikke er omfattet af betalingen efter overenskomsten.

Der gælder ingen royaltyforpligtelse på de klassiske Gramex- og Copydan-områder, hvor organisationerne indgår aftaler uden mandat (men med hjemmel i ophavsretsloven), da kunstnerne selv modtager midler fra organisationerne på disse områder.

Midler

MPO indgår aftaler med og udbetaler midler for radio- og tv-stationers egenbrug af musikvideoer og musik. Midlerne dækker over brug af musikvideo på flow og on demand samt brug af musik on demand.

I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 35% af MPO’s samlede modtagne indtægter.

Fordelingsnøgler
Midlernes fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget hovedfordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv- og radiorapportering, streamingtjenesteopgørelser og musikvideobrug.


Moms
Midlerne er pålagt moms.


Videreafregning
Musikproducenterne skal som udgangspunkt videreafregne kunstnerroyalty af midlerne, medmindre andet følger af aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.


For midler relateret til brug af musikvideoer, videreafregner MPO en andel til DMF og DAF i henhold til overenskomst mellem IFPI/MPO og DMF og DAF. Musikproducenten skal derfor ikke videreafregne royalties til kunstnerne for musikvideo, medmindre andet følger af aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.


Særligt i forhold til internationale kunstnere
Den andel, som MPO videreafregner til DMF og DAF for musikvideobrug, omfatter udelukkende 1) udøvende kunstnere, som er signet til et dansk selskab og 2) udøvende kunstnere, som er signet til et selskab, hvor samarbejdet i overvejende grad foregår i Danmark via et MPO-medlem. Musikproducenterne skal derfor selv videreafregne eventuelle musikvideo-royalties til internationale kunstnere.

Oversigt

MPO indgår på vegne af musikproducenterne aftaler med andre musikbrugere end broadcastere, der bruger musik og musikvideoer. Det drejer sig bl.a. om brug i private og kommercielle podcasts, i redaktionelle videoer, på hjemmesider, i B2B-tjenester med on demand-funktioner m.v.


I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 1 % af MPO’s samlede modtagne indtægter.

Fordelingsnøgle
Midlernes fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget hovedfordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv- og radiorapportering, streamingtjenesteopgørelser og musikvideobrug.

Moms
Midlerne er pålagt moms.


Videreafregning
Musikproducenterne skal som udgangspunkt videreafregne kunstnerroyalty af midlerne, medmindre andet følger af aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.

Oversigt

MPO udbetaler midler for kabeldistributørers retransmission af radio- og tv-kanaler samt digitale tv-tjenester, hvori der indgår musik og musikvideoer. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan Verdens TV, som indgår aftaler med de relevante kabeldistributører. Copydan Verdens TV fordeler midlerne til MPO, hvorefter MPO viderefordeler til musikproducenterne.

I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 43 % af MPO’s samlede modtagne indtægter.


Fordelingsnøgle
Midlernes fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget hovedfordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv- og radiorapportering,, streamingtjenesteopgørelser og musikvideobrug.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
Kunstnerne modtager selv midler fra Copydan Verdens TV, og musikproducenterne skal derfor ikke videreafregne royalties til kunstnerne.

Oversigt

MPO viderefordeler midler for brug af tv og film i undervisningen og kulturlivet, hvori der indgår musik ogmusikvideoer. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan AVU, som indgår aftaler med derelevante undervisningsinstitutioner, museer og virksomheder. Copydan AVU fordeler midlerne til MPO, hvorefter MPO viderefordeler til musikproducenterne.

I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 2 % af MPO’s samlede modtagne indtægter.


Fordelingsnøgle
Midlernes fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget hovedfordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv- og radiorapportering , streamingtjenesteopgørelser og musikvideobrug.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
Kunstnerne modtager selv midler fra Copydan AVU, og musikproducenterne skal derfor ikke videreafregneroyalties til kunstnerne.

Oversigt

MPO udbetaler kompensationsmidler for privatkopiering af musik (traditionelt benævnt ”blankbåndsmidler”). Kompensationen relaterer sig til den lovlige kopiering af musik, som privatpersoner foretager på lagringsmedier, såsom computere, CD’er og telefoner m.v. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan KulturPlus, som indgår aftaler med de relevante forhandlere af lagringsmedierne. Copydan KulturPlus fordeler midlerne til MPO, hvorefter MPO viderefordeler til musikproducenterne.

To tredjedele af midlerne fordeles individuelt, mens den resterende tredjedel fordeles kollektivt.
I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 16 % af MPO’s samlede modtagne indtægter.


Individuelle midler
Fordelingsnøgle
De individuelle midlers fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget fordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv-rapportering (), radiospilletidsopgørelser og streamingtjenesteopgørelser.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
Kunstnerne modtager selv midler fra Copydan KulturPlus, og musikproducenterne skal derfor ikke videreafregne royalties til kunstnerne.

Oversigt


Kollektive midler
En tredjedel af kompensationsmidlerne for lovlig privatkopiering skal benyttesi henhold til – i tråd med ophavsretsloven § 39 anvendes til at støtte formål, der er fælles for musikproducenterne. MPO støtter bredt sigtende almennyttige projekter og initiativer via ”den almennyttige pulje” samt musikproduktion, udlandsudbredelse, messedeltagelse og andre projekter via ”ansøgningspuljen”. fordeles via MPO’s støtteordning til at støtte formål, der er fælles for musikproducenterne. Læs mere her.

MPO udbetaler midler for DR’s brug af arkivmateriale, hvori der indgår musik og musikvideoer. Midlerne dækker over DR’s genudsendelse og digital tilgængeliggørelse af kulturarvsmateriale. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan Arkiv, som indgår aftaler med DR. Copydan Arkiv fordeler midlerne til MPO, hvorefter MPO viderefordeler til musikproducenterne.

I rettighedsåret 2021 2022 modtog MPO ikke indtægter på området, hvilket skyldes igangværende forhandlinger i Copydan Arkiv om ny fordelingsnøgle.


Fordelingsnøgle
Midlernes fordeling er baseret på en bestyrelsesvedtaget hovedfordelingsnøgle. Nøglen baserer sig på et bredt og repræsentativt grundlag ved at inkludere tv- og radiorapportering , streamingtjenesteopgørelser og musikvideobrug.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
Kunstnerne modtager selv midler fra Copydan Arkiv, og musikproducenterne skal derfor ikke videreafregne royalties til kunstnerne.

Oversigt

MPO udbetaler midler for brug af danske musikvideoer på VH1. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan Verdens TV (på baggrund af et mandat fra IFPI/MPO). Copydan Verdens TV fordeler midlerne til MPO, hvorefter MPO viderefordeler til musikproducenterne.

I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området 1 % af MPO’s samlede modtagne indtægter.


Fordelingsnøgle
Fordelingen af midlerne sker på grundlag af VH1’s rapportering for brug af musikvideoer og afspejler dermed det faktiske forbrug.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
MPO videreafregner en andel af midlerne til DMF og DAF i henhold til fordelingsaftale indgået med bl.a. DMF og DAF. Musikproducenten skal derfor som udgangspunkt ikke videreafregne royalties til kunstnerne, medmindre andet følger af aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.


Særligt i forhold til internationale kunstnere
Den andel, som MPO videreafregner til DMF og DAF for musikvideobrug, omfatter udelukkende 1) udøvende kunstnere, som er signet til et dansk selskab og 2) udøvende kunstnere, som er signet til et selskab, hvor samarbejdet i overvejende grad foregår i Danmark via et MPO-medlem. Musikproducenterne skal derfor selv videreafregne eventuelle musikvideo-royalties til internationale kunstnere.

Oversigt

MPO udbetaler midler for musikvideobrug på Uptown TV og Uptown Klassisk. Midlerne indhentes af forvaltningsorganisationen Copydan Verdens TV (på baggrund af et mandat fra IFPI/MPO), som fordeler midlerne til MPO. Uptown og MPO udbetaler midlerne til musikproducenterne. Sekretariatet arbejder på – på sigt – at forestå udbetalingen til alle MPO’s medlemmer.

I rettighedsåret 2022 udgjorde midlerne på området tilsammen 2 % af MPO’s samlede årlige indtægter.


Fordelingsnøgle
Fordelingen af midlerne sker på grundlag af Uptown’s rapportering for brug af musikvideoer og afspejler dermed det faktiske forbrug.


Moms
Midlerne er ikke pålagt moms.


Videreafregning
Musikproducenterne skal som udgangspunkt videreafregne kunstnerroyalty af midlerne, medmindre andet følger af aftalen mellem musikproducenten og kunstneren.

Oversigt

MPO bestræber sig altid på at finde frem til de enkelte rettighedshavere, så indkomne rettighedsmidler udbetales til de rette musikproducenter. Sommetider lader det sig ikke gøre, hvis ingen rettighedshavere har claimet rettighederne inden for en frist på 3 år fra udgangen af det regnskabsår, hvori de pågældende beløb blev opkrævet. Disse midler kategoriseres som ”ufordelbare midler”, hvilket indebærer, at rette rettighedshavere i udgangspunktet fortaber retskrav på at kunne kræve midlerne udbetalt.

De ufordelbare midler genfordeles inden for de samme forvaltningsområder, som de stammer fra. Såfremt et forvaltningsområde relateret til de ufordelbare midler måtte være ophørt, kan bestyrelsen beslutte, hvilket aktuelt forvaltnings område midlerne i stedet skal allokeres til.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at en andel af de enkelte ufordelbare midler allokeres til at blive fordelt kollektivt.

Bestyrelsen kan også beslutte, at en andel af de ufordelbare midler, efter behov, kan reserveres og anvendes til imødekommelse af eventuelle krav, som rettighedshavere måtte have eller få mod MPO.


Fordelingsnøgle
Midlerne fordeles som udgangspunkt efter den gældende fordelingsnøgle inden for forvaltningsområdet, som de stammer fra.


Moms
Om midlerne pålægges moms afhænger af, hvilket område midlerne stammer fra.


Videreafregning
Om der skal ske videreafregning af royalties til kunstnere afhænger af, hvilket område midlerne stammer fra.